Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2016г.