Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2019г.