Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо” в УПИ І тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“