„Тролейбусни и автобусни превози“ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е като „Тролейбусни превози“ ЕООД в Старозагорски окръжен съд с Решение 2268/03.08.2006 година, фирмено дело № 909 от 2006 от едноличния собственик на капитала Община град Стара Загора, чрез отделяне от „Автобусни превози“ град Стара Загора.

През 2014 г. с решение № 1460, на Общински съвет Стара Загора се правят следните допълнения в наименованието и дейността на предприятието:

1. Допълва се предмета на дейност на „Тролейбусни превози“ ЕООД   с „автобусен превоз на пътници“ , който да се чете „извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора и други дейности , незабранени от закона , а за тези дейности, за които се изисква разрешителен  или лицензионен режим, след съответното разрешение“;

2. Наименованието на дружеството от „Тролейбусни превози“ ЕООД се променя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Дружеството е вътрешен оператор по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент. Притежава Лиценз № 10318/04.11.2015 г. За международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение.

Извършваната основна дейност от дружеството през 2020 година е тролейбусен и автобусен превоз на пътници на територията на Община Стара Загора по Договор за Обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г. и отговаря на обявеният в Търговския регистър предмет на дейност на дружеството.

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, извършва превоз по 4 броя тролейбусни, 9 броя градски автобусни линии и 19 междуселищни автобусни линии съгласно утвърдени от Община Стара Загора маршрутно разписание и транспортна задача.

Дружеството разполага със 77 превозни средства за обществен превоз на пътници, 22 броя соло тролейбуса, 50 броя соло автобуса и 5 броя съчленени автобуса.